Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len KEP) zrovnoprávňuje vlastnoručný podpis a musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

KEP je zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.

KEP s časovou pečiatkou v zmysle §40 Občianskeho zákonníka nahrádza úradne overený podpis v písomnom styku.

Súvisiace témy:

Časová pečiatka