Nariadenie eIDAS

V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA.

Od júla 2016 vstupuje do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len Nariadenie eIDAS).

V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA :

Pôvodný termín Nový termín Nariadenie eIDAS
elektronický podpis zdokonalený elektronický podpis článok 3 bod 11
zaručený elektronický podpis (ZEP) kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) článok 3 bod 12
certifikát certifikát pre elektronický podpis článok 3 bod 14
kvalifikovaný certifikát kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis článok 3 bod 15
akreditovaná certifikačná služba kvalifikovaná dôveryhodná služba článok 3 bod 15
certifikačná autorita poskytovateľ dôveryhodných služieb článok 3 bod 19
akreditovaná certifikačná autorita kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb článok 3 bod 20
elektronická pečať zdokonalená elektronická pečať článok 3 bod 26
kvalifikovaná elektronická pečať kvalifikovaná elektronická pečať článok 3 bod 27
systémový certifikát certifikát pre elektronickú pečať článok 3 bod 29
kvalifikovaný systémový certifikát kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať článok 3 bod 29
časová pečiatka elektronická časová pečiatka článok 3 bod 33
akreditovaná služba poskytovania časovej pečiatky kvalifikovaná elektronická časová pečiatka článok 3 bod 34
SSL certifikát certifikát pre autentifikáciu webového sídla článok 3 bod 38

Nariadenie eIDAS stanovuje podmienky a postupy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie, ustanovuje pravidlá pre dôveryhodné služby a vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel.

Nariadenie eIDAS vrátane jeho jazykových verzií nájdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG