Bezpečnostná politika PSCA

Vedenie Viasec, s.r.o. považuje zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti svojho informačného systému za svoju základnú úlohu, bez plnenia ktorej by akreditovaná certifikačná autorita PSCA nemohla zabezpečovať úlohy dané Nariadením eIDAS a zákonom o dôveryhodných službách a ochraňovať osobné údaje v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Bezpečnostnú politiku tvorí súbor pravidiel a postupov, ktorý vymedzuje spôsob a požadovanú úroveň bezpečnosti, ktorou má byť zaistená dôvernosť, integrita a dostupnosť aktív, ktoré je potrebné chrániť.Ide najmä o ochranu osobných údajov a privátnych kľúčov PSCA, o ochranu obchodného tajomstva a o ochranu utajovaných skutočností.

Bezpečnostná politika PSCA je založená na týchto ťažiskových skutočnostiach:

Bezpečnostná politika PSCA je konkretizovaná v celom rade interných dokumentov PSCA, ktoré sú kvôli charakteru citlivých informácií, ktoré obsahujú, neverejnými materiálmi.

Súvisiace témy:

Certifikačné poriadky a politiky